Maatalouden kannattavuus heikkenee

Luonnonvarakeskuksen (Luke) ennusteen mukaan maatalouden kannattavuus heikkenee viime vuodesta. Vuonna 2023 maatilojen keskimääräinen yrittäjätulo on ennusteen mukaan 16 500 euroa.

− Vuonna 2023 maatalouden keskimääräinen kannattavuuskerroin laskee 0,39:ään viime vuoden ennakollisesta 0,64:stä, ennustaa Luken tutkija Jukka Tauriainen.

Tämä tarkoittaa, että maatalousyrittäjän tuntipalkka on noin 6,4 euroa ja oman pääoman korkotuotto 1,2 prosenttia. Kannattavuuskerroin lasketaan jakamalla yrittäjätulo viljelijäperheen oman työn palkkavaatimuksen ja oman pääoman korkovaatimuksen summalla.

Maataloustuotannon arvoa kuvaava kokonaistuotto on tänä vuonna noin 230 000 euroa yritystä kohti. Siitä tukien osuus on 27 prosenttia. Kun kokonaistuotosta vähennetään kaikki tuotantokustannukset, saadaan yrittäjänvoitto, joka osoittaa maatalousyritysten jäävän noin 25 500 euroa tappiolle.

Hinnat ja sadot tuovat ennusteeseen epävarmuutta

Viljakasvien tuottajahinnat ovat tällä satokaudella edellisvuotta alhaisemmat. Sadonkorjuu on vielä kesken, mutta Luken satoarvio ennustaa 15 prosenttia pienempää viljasatoa kuin viime vuonna. Viljan sekä öljy- ja valkuaiskasvien viljelyn tuotantokustannukset kasvavat edellisvuodesta. Kannattavuuskerroin painuu näillä oletuksilla 0,31:een. Myös muiden kasvinviljelytilojen kannattavuus heikkenee.

Ennusteen oletuksilla maidontuotannon kannattavuuskerroin pysyy viime vuoden tasolla. Jos maidon tuottajahinta alenee, yrittäjätulo ja sitä myötä kannattavuus heikkenevät. Muiden nautakarjatilojen keskimääräinen kannattavuuskerroin kohoaa 0,02:sta 0,12:een. Sikatilojen kannattavuuden ennustetaan pysyvän suunnilleen ennallaan.

Siipikarjatalouden tulos kohenee tuottojen kasvun myötä. Siipikarjatalouden ennuste on muita tuotantosuuntia epävarmempi pienen otoskoon ja pienen tulosmarginaalin vuoksi. Pienetkin hintamuutokset vaikuttavat tulokseen merkittävästi.

Ennusteiden taustaoletuksista

Vuoden 2023 talousennusteiden pohja-aineistona on käytetty 220 kannattavuuskirjanpitoyrityksen tilinpäätöksiä vuodelta 2022 ja 482 yrityksen tilinpäätöksiä vuodelta 2021. Vuoden 2023 yrityskohtaisissa ennusteissa otettiin huomioon panos- ja tuottajahintamuutokset sekä alueittaiset keskisatoarviot kasveittain.

Tukijärjestelmän muutoksen takia tilojen maataloustukien määrät on arvioitu, sillä aineisto ei sisällä tietoja tilojen todellisista tukivalinnoista tänä vuonna. Ennusteissa oletetaan, että tilojen koko säilyy ennallaan, ja ne tuottavat samoja tuotteita samoilla tuotantopanoksilla kuin aiempina vuosina.

Ennustetuloksia on verrattu vuoden 2022 ennakollisiin keskiarvotuloksiin, joiden aineistosta kolmannes on toteutuneita tilinpäätöksiä ja loput vuoden 2021 aineistoon perustuvia ennusteita.

Yrityskohtaisista tuloksista on laskettu painotetut keskiarvot kuvaamaan noin 31 000 suurimman maatalous- ja puutarhayrityksen keskimääräisiä tuloksia.

Maatalouden kannattavuus ennustetulokset ovat nähtävissä Luken Taloustohtori-verkkosivuston maa- ja puutarhatalous-verkkopalvelussa: www.luke.fi/taloustohtori/maatalous
Lisätietoa ennustejärjestelmästä ja laskentaoletuksista