Kerääjä.fi -palvelu julkaistiin luonnontuotteiden talteenoton tueksi

Kerääjä.fi on luonnontuotteiden keruusta kiinnostuneiden, alan kouluttajien sekä raaka-aineita välittävien ja tarvitsevien yritysten uusi, yhteinen verkkopalvelu. Palvelun avulla kerääjät saavat tietoa tarvittavista raaka-aineista ja yritykset mahdollisuuden parantaa raaka-aineiden saatavuutta. Lisäksi palveluun kirjautuneet tulevat löytämään sivuilta raaka-aineita koskevat keruuohjeet ja laatukriteerit sekä tietoa alan koulutuksista.

Kerääjä.fi tarjoaa verkkopalveluna kerääjäkortin, joka korvaa aiemmin käytössä olleet paperiset kerääjäkortit. Kerääjäkorttikoulutus on valtakunnallinen, yhdenmukainen koulutus luonnontuotteiden keruutoimintaan perehdyttämiseksi. Lajikohtaiset suoritustiedot talletetaan rekisteriin. Kortin avulla kerääjä osoittaa ostajille hallitsevansa lajintunnistuksen, keskeiset kestävän keruun menetelmät, laatukriteerit ja raaka-aineen esikäsittelyn. Keruun toteutuksella ja erityisesti osaavilla kerääjillä on keskeinen rooli luonnontuotteiden laadun ja turvallisuuden varmistamisessa.

Kerääjä.fi -palvelu eli luonnontuotealan kerääjä- ja toimijarekisteri on tarkoitettu erityisesti luonnontuotteiden kaupallisesta keruusta ja jalostuksesta kiinnostuneille. Palvelu auttaa kerääjiä ja luonnontuotteita käyttäviä yrityksiä yhteyksien luonnissa ja tiedon saannissa sekä samalla parantaa laadukkaiden luonnon raaka-aineiden saatavuutta.

Luonnontuotteiden keruusta kiinnostunut voi siis nyt rekisteröityä palveluun ja hankkia uudesta verkkopalvelusta sähköisen kerääjäkortin, johon kirjataan luonnontuotekohtaiset kurssisuoritukset. Palveluun voi kirjautua ilman aiempia koulutuksiakin, kurssimerkintöjä ehtii hankkimaan myöhemmin. Aiemmin suoritettujen kerääjäkorttien merkinnät voidaan siirtää palveluun. Kuvan vanhasta paperisesta kortista voi lähettää ylläpitäjälle tietojen tallennusta varten sähköpostitse tai puhelimella.

Kerääjäkoulutuksia järjestävät luonnontuotealalle pätevöityneet kouluttajat eri puolilla Suomea. Uuden palvelun myötä pätevyysvaatimuksissa painotetaan aiempaa enemmän ammatillista osaamista. Kerääjien kouluttajiksi hyväksytään luonnontuotealaan liittyvän ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon suorittaneet sekä vankan alan kokemuksen omaavat neuvojat. Lisäksi kerääjien kouluttajiksi saa hyväksynnän suorittamalla ammattitutkinnosta tutkinnonosan Luonnontuotteiden talteenottaminen.

Verkkopalvelu on toteutettu osana maa- ja metsätalousministeriön rahoittamaa Kasvavaa liiketoimintaa luonnontuotteista -hanketta, jossa Helsingin yliopisto Ruralia-instituutti on vastannut verkkopalvelun valmistelusta. Hanketta toteuttavat muilta osin myös Suomen Metsäkeskus ja Luonnonvarakeskus. Verkkopalvelun teknisestä toteuttamisesta on vastannut Semio Oy. Kerääjä.fi -palvelun ylläpidosta vastaa jatkossa Suomen luontoyrittäjyysverkosto ry.

Tutustu palveluun ja rekisteröidy mukaan: https://www.keraaja.fi/